AI智能感知系统

AI智能感知器

 

   iSense系列智能高清摄像机内置神经网络加速引擎(NPU)和高性能CPU, 支持广泛的神经网络加速计算,并采用业内首创的功耗控制技术,在全速运行的情况下,功耗控制在1.5W以下。芯片内部整合了业内顶级的AI算法资源。包括人脸/人形/车辆/车牌复合检测,属性分析,以及人脸/车牌识别等算法,可以直接应用。对于有大数据基础的客户,还可以开放深度学习训练环境,客户可自主定制算法,满足不同市场的需求。

 

AI智能

     

      产品特点:

      1、短距雷达探测;

      2、AI智能图像识别;

      3、运营商网络/专网传输;

      4、支持各种传感器接入;

      5、报警联动。

 

AI应用场景

参数描述: